Onze website www.nvsw.nl maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en voor u het gebruiksgemak te vergroten. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, wordt opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.
Home | Vereniging | Stabijhoun | Wetterhoun | Pups | Webwinkel | Fokken | Actueel | Diverse | Fotogallery | Contact
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen

Vacature secretaris

Op de AV van juni 2020 is onze huidige secretaris Dick Vermeij volgens rooster aftredend. Hij heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Daardoor ontstaat er een vacature voor de functie van secretaris van de NVSW.
De secretaris is lid van het (dagelijks) bestuur. Bestuursleden worden gekozen op en door de AV. Daarom wordt een mogelijke inwerkperiode (samen met de huidige secretaris) tot aan de AV uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Omschrijving van functie
In het huishoudelijk reglement staat het volgende: “De secretaris is belast met het voeren van het verenigingssecretariaat. De secretaris voert de correspondentie der NVSW waarbij hij kopie houdt. Hij houdt de notulen van de vergaderingen in een afzonderlijk daartoe bestemd boek, welke hij met de voorzitter, na goedkeuring, ondertekent. Hij houdt een presentielijst der aanwezige leden op vergaderingen in boekvorm bij (zie verder artikel 8.7 en 8.8 van dit reglement). Jaarlijks stelt hij een verslag samen betreffende de toestand van de NVSW, dat na goedkeuring door het bestuur, in de jaarlijkse AV aan de orde zal worden gesteld. Alle uitgaande stukken van de vereniging of van het bestuur worden door de secretaris getekend voor zover dit niet anders bij de wet of verordening wordt vereist.”
In de praktijk worden notulen, correspondentie e.d. digitaal verwerkt en opgeslagen. De functie van secretaris vraagt behoorlijk wat tijd. Het bestuur vergadert zo’n tien keer per jaar.

Wat verwachten wij van de kandidaat?
De NVSW is een grote vereniging met rond de 3000 leden. Er zijn diverse commissies en werkgroepen, waarin vrijwilligers en fokkers zich inzetten voor de vereniging en de beide Friese rassen. Binnen een dergelijke organisatie is verschil van opvatting, inzicht of mening een normaal en goed verschijnsel. Als lid van het dagelijks bestuur is het daarom ook belangrijk iemand te zijn die goed luistert, helder communiceert en met enthousiasme bijdraagt aan de belangen van de Friese hondenrassen.

Maar ook iemand die:
- lid is/wordt van de NVSW
- bekend is met automatisering
- beschikt over goede kennis van de Nederlandse taal
- nauwgezet en planmatig kan werken en zich wil verdiepen in de reglementen van de vereniging (of dat al heeft gedaan)

Hoe kunt u reageren?
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of om zich kandidaat te stellen terecht bij de voorzitter van de NVSW, Jan Anton Koers: voorzitter@nvsw.nl (06-53946050).
Mocht u vragen hebben, dan kunt u ook contact opnemen met de voorzitter van de NVSW. Een gesprek met een vertegenwoordiging vanuit het bestuur hoort bij de procedure. Benoeming gebeurt op voordracht van het bestuur aan de leden van de NVSW door de AV.