Vacature penningmeester NVSW

Wegens het plotseling en onverwacht overlijden van onze penningmeester Wousje Bos, is er acuut een vacature ontstaan voor de functie van penningmeester van de NVSW. De penningmeester is lid van het (dagelijks) bestuur. Bestuursleden worden gekozen op de AV. Daarom worden de werkzaamheden, totdat de benoeming van de nieuwe penningmeester is bevestigd op de AV, uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Omschrijving van functie

“De penningmeester is belast met het financiële beheer van de NVSW. Hij/zij is verantwoordelijk voor de onder zijn/haar berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging. Hij/zij is belast met het behoorlijk (laten) bijhouden van de financiële administratie. Hij/zij doet op de jaarlijkse AV verslag van en legt verantwoording af over het afgelopen boekjaar. De goedkeuring van de kascommissie wordt door de AV beschouwd als decharge van de penningmeester voor diens beheer over het afgelopen jaar.”

Aldus wordt de functie omschreven in onze reglementen.

Maar vooral is de penningmeester lid van het (dagelijks) bestuur, en heeft daarmee een belangrijke taak bij het besturen van de vereniging. Waar vroeger de nadruk lag op het penningmeesterschap en de daarbij horende (nogal omvangrijke) werkzaamheden, is het bestuur van mening dat de huidige invulling van deze functie veel meer bestuurlijk kan en moet zijn.

De NVSW staat voor grote uitdagingen, waarbij van het bestuur een moderne, professionele werkwijze wordt verwacht. We krijgen steeds meer te maken met het bedrijfsleven en de overheid, waarbij een nuchter en zakelijk inzicht nodig is. Wij verwachten van de penningmeester dat hij/zij de beleidsmatige keuzes van de vereniging kan vertalen naar een financieel beleid en financiële consequenties, teneinde een financieel gezonde vereniging ook in de toekomst te waarborgen.

De penningmeester heeft momenteel enkele vrijwilligers tot zijn/haar beschikking om de werkdruk te verlagen, en in de ogen van het bestuur is er ruimte voor het doorvoeren van vernieuwingen, waaronder een andere opzet, en alle mogelijkheden die moderne boekhoudsystemen en ondersteunende apps bieden.

Het staat de nieuwe penningmeester vrij , binnen de kaders die door het bestuur zijn vastgesteld, hier gebruik van te maken, op de manier die hem/haar het beste lijkt.

Ook staat het bestuur open voor de mogelijkheid om een extern bureau in te huren om (een deel van) het werk uit te voeren, evenals voor het inwinnen van extern advies met betrekking tot de optimalisering van automatisering.

De penningmeester houdt uiteraard de supervisie, en heeft de eindverantwoordelijkheid. Er wordt momenteel gebruik gemaakt van het boekhoudsysteem SnelStart.

Wat verwachten wij van de kandidaat?

De NVSW is een grote vereniging met meer dan 4000 leden. Er zijn diverse commissies en werkgroepen, waarin vrijwilligers en fokkers zich inzetten voor de vereniging en de beide Friese rassen. Binnen een dergelijke organisatie is verschil van opvatting, inzicht of mening een normaal en goed verschijnsel. Als lid van het dagelijks bestuur is het daarom ook belangrijk iemand te zijn die goed luistert, openstaat voor anderen, helder communiceert en met enthousiasme bijdraagt aan de belangen van de Friese hondenrassen.


Maar ook iemand die:

- lid is/wordt van de NVSW.
- aantoonbaar ruim voldoende financiële kennis heeft.
- bekend is met de mogelijkheden van moderne boekhoudsystemen, elektronisch bankieren en apps.
- beschikt over goede kennis van de Nederlandse taal.
- bij voorkeur niet (meer) actief is als fokker van een Stabij-of Wetterhoun of als keurmeester.
- voldoende tijd beschikbaar heeft voor deze uitdagende functie.


Procedure:

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of om zich kandidaat te stellen terecht bij de secretaris van de NVSW, Riemie Lasker: secretaris@nvsw.nl (06-1034 6064)