Overleden stabijhounen

Siebe v.d. Eenhoornleijn
12 jr, 1 mnd
* 15-7-2008 † 27-8-2020
NHSB 2713316 Eigenaar K. Malfait
Djoeke Jetje út it Hounen Hûs
4 jr, 10 mnd
* 13-10-2015 † 26-8-2020
NHSB 3021160 Eigenaar J.W. Rietveld
Binte Ludo v.d. Kwaakhoeve
12 jr, 2 mnd
* 12-6-2008 † 25-8-2020
NHSB 2709594 Eigenaar D.J. Lekkerkerker
Jelmer
12 jr, 7 mnd
* 16-1-2008 † 22-8-2020
NHSB 2688930 Eigenaar H. Besselink-de Bruijn
Twirre fân Bûten út
14 jr
* 27-7-2006 † 20-8-2020
NHSB 2618827 Eigenaar A. Klompmaker
Sibbe
13 jr, 11 mnd
* 19-9-2006 † 19-8-2020
NHSB 2625404 Eigenaar S. van de Weg
Egidius Feike fan'e Âlde Leane
11 jr, 9 mnd
* 16-11-2008 † 19-8-2020
NHSB 2727911 Eigenaar Y. Bertram
Etse Elgin fan 't Essenerfjild
8 jr, 8 mnd
* 22-11-2011 † 19-8-2020
NHSB 2861563 Eigenaar J. Augustijn
Abe of Staby Island
9 jr, 5 mnd
* 5-3-2011 † 18-8-2020
NHSB 2847525 Eigenaar H.M.A. Venner
Semke fân Bûten út
14 jr
* 27-7-2006 † 14-8-2020
NHSB 2618831 Eigenaar H.T.F.J. Wubbolts
Brend Tibbe fan è Nije Leane
8 jr, 3 mnd
* 26-4-2012 † 9-8-2020
NHSB 2879839 Eigenaar M.J. Slaats
Joeke Fledder út it Hounen Hûs
11 jr, 7 mnd
* 22-12-2008 † 7-8-2020
NHSB 2731609 Eigenaar M.A.A. van Rens-Toonen
Foske fan't Rhijnenburger Hiem
13 jr, 9 mnd
* 23-10-2006 † 6-8-2020
NHSB 2629524 Eigenaar R.M.J. van Berge Henegouwen
Wietse
10 jr, 3 mnd
* 7-4-2010 † 5-8-2020
NHSB 2789752 Eigenaar K.A. Gielen
Bløf
12 jr, 6 mnd
* 16-1-2008 † 1-8-2020
NHSB 2688932 Eigenaar E.A. Eddes-de Menthon Bake
v. Staloptimist Doerak
11 jr, 7 mnd
* 234-12-2008 † 29-7-2020
NHSB 2732236 Eigenaar P.J. Kooij
Jesse Twadde fan it Liemerspoort
9 jr, 2 mnd
* 28-5-2011 † 29-7-2020
NHSB 2841355 Eigenaar E.J.C. Roosterman
Douwe fan de Uthoekster Mole
14 jr, 10 mnd
* 2-9-2005 † 15-7-2020
NHSB 2574287 Eigenaar M. Elderman-van Hese
Jibbe Ymte fan it Peesterveldt
8 jr, 2 mnd
* 20-4-2012 † 15-7-2020
NHSB 2879481 Eigenaar W.J. van Eunen-Brussen
Ids Siebe v.d. Trompeborgh
12 jr, 511 mnd
* 27-7-2007 † 7-7-2020
NHSB 2666053 Eigenaar C.M. Vermeulen
Ties fan 'e Blommetún
13 jr
* 26-6-2007 † 6-7-2020
NHSB 2662788 Eigenaar CA. Lademacher
Floor v.d. Lagewerd
15 jr, 2 mnd
* 24-4-2005 † 5-7-2020
NHSB 2556792 Eigenaar C. van Wanum