Overleden stabijhounen

Hielke fan 'e Ikkerwâldster Hale
11 jr, 2 mnd
* 20-11-2010 † 01-02-2022
NHSB 2818552 Eigenaar A. van Baarle
Jetje Teuntje út it Hounen Hûs
13 jr, 1 mnd
* 22-12-2008 † 25-01-2022
NHSB 2731611 Eigenaar F.J. Klijzing
Dice
13 jr, 2 mnd
* 13-11-2008 † 24-01-2022
NHSB 2727095 Eigenaar A. Zwaan
Douke v.d Bijgaarde
14 jr, 7 mnd
* 08-06-2007 † 23-01-2022
NHSB 2660026 Eigenaar S.M.F.J. Kisner
Hidde Melle v.'t Hollandse Hout
7 jr, 9 mnd
* 08-09-2014 † 07-01-2022
NHSB 2978563 Eigenaar W.G.J.  Bos
Mijntje
13 jr, 8 mnd
* 26-04-2008 † 08-01-2022
NHSB 2702349 Eigenaar R.G. Westra
Eva Saske Zonnehoeve
7 jr, 3 mnd
* 27-11-2019 † 17-07-2021
NHSB 3179609 Eigenaar D.G. Jetten
Charcoal
15 jr, 8 mnd
* 27-04-2006 † 05-01-2021
NHSB 2606203 Eigenaar F. Alkemade
Spot Sintsje v.d. Waterplaats
8 jr, 9 mnd
* 23-03-2013 † 04-01-2022
NHSB 2917873 Eigenaar C.M. Buikema
Hedwich v.'t Hondsdraf
10 jr, 10 mnd
*10-02-2011 † 28-12-2021
NHSB 2827638 Eigenaar K. Rans
Thjalda
13 jr, 8 mnd
* 23-04-2008 † 24-12-2021
NHSB 2701177 Eigenaar H. de Vries
Gerben Niels fan'e Âlde Leane
11 jr, 10 mnd
* 14-02-2010 † 24-12-2021
NHSB 2782445 EigenaarS.C.W. Wilke
Odina Fardou v. Holwerda Sathe
10 jr, 4 mnd
* 23-07-2011 † 15-12-2021
NHSB 2848245 Eigenaar N.G. Hooghiemster
Rauke uit de Kleine Dommelvallei
11 jr, 7 mnd
* 23-07-2011 † 13-12-2021
NHSB 2793500 Eigenaar J. van Eijsden
Tabbe fan it Wisperhiem
10 jr, 8 mnd
* 06-04-2011 † 13-12-2021
NHSB 2834605 Eigenaar H.L.C. van der Palen
Rintje
12 jr, 9 mnd
* 07-03-2009 † 13-12-2021
NHSB 2741552 Eigenaar W.J. van Zijsveld
Aldert Hajo fan 'e Nije Swemmer
11 jr, 5 mnd
* 28-06-2010 † 10-12-2021
NHSB 2801192 Eigenaar M.E.W. Vink
Sieuwke Ruard fan it Wide Doarp
10 jr, 3 mnd
* 11-08-2011 † 09-12-2021
NHSB 2850085 Eigenaar J. de Vries-Jansen
Bijke fan it Tjongerhiem
15 jr, 2 mnd
* 07-10-2006 † 08-12-2021
NHSB 2627372 Eigenaar W.G. van de Berg
Eatske Lobke v.'t Hollandse Hout
10 jr, 6 mnd
* 27-05-2011 † 08-12-2021
NHSB 2841428 Eigenaar H.J. Wieringa
Roef
11 jr, 5 mnd
* 05-06-2010 † 01-12-2021
NHSB 2798467 Eigenaar A.L. de Vos tot Nederveen Cappel
Odessa Fardou v. Holwerda Sathe
10 jr, 4 mnd
* 23-07-2011 † 01-12-2021
NHSB 2848246 Eigenaar W.M. van Voorst