Fokkers- of dekreucertificaat

FokkerscerticicaatFokkers en dekreu-eigenaren, die lid zijn van de NVSW en het fokbeleid in al zijn regels en richtlijnen onderschrijven, kunnen een Fokkers- of dekreucertificaat ontvangen. Een kwaliteitsbewijs voor de manier waarop gefokt wordt.

"Als erkenning van het feit, dat deze fokker zich, met volledige inachtneming van de daarbij behorende bepalingen in de Statuten en de Reglementen van de NVSW, inzet voor het behoud van de Friese rassen en dat uitdraagt in de wijze waarop deze fokker de met zijn teef gefokte nesten verzorgt, huisvest en socialiseert."

Verklaring

Een fokker of dekreu-eigenaar die van de NVSW een Fokkers- of dekreucertificaat ontvangt, heeft een schriftelijke verklaring ondertekend dat hij/zij zich houdt aan de onderstaande regels en uitgangspunten:

Hij/zij verklaart:
 • Lid te zijn van de NVSW en geheel te handelen overeenkomstig alle voorschriften en voorwaarden van de vereniging, waaronder alle aanwijzingen en voorwaarden van de FAC vallen.
 • Uitsluitend een Stabij- of Wetterhoun te fokken met een positief fokadvies van de Fokadviescommissie (FAC) van de NVSW.
 • Minimaal 50% van de teven pups en 50% van de reuen pups te zullen aanbieden via de Pupinformatiedienst van de NVSW.
 • Maximaal de prijs te hanteren die in de Algemene Vergadering is afgesproken voor de verkoop van zijn/haar pups en dekkingen van zijn of haar reu.
 • Zijn of haar reu geen dekking te laten verrichten op niet door onze vereniging geregistreerde of rasloze honden.
 • Dat hij of zij alle regels die de vereniging aan fokkers stelt zal opvolgen en alles in het werk zal stellen om gezonde, goed gesocialiseerde honden aan de nieuwe eigenaars af te leveren.
 • Dat hij of zij een of meerdere nestbezoeken zal toestaan door een daarvoor aangewezen inventarisator van de vereniging.
 • Dat hij of zij gebruikmaakt van het door de vereniging goedgekeurde koopcontract (incl. bijlage) en zal handelen naar de daarin gestelde voorwaarden.
 • Dat hij of zij de door de NVSW georganiseerde fokkerscursus heeft gevolgd.
 • Dat het vermelden van zijn of haar naam in het clubblad en op de website geen bezwaar vormt, ook niet wanneer het Fokkers- of dekreucertificaat hem of haar wordt ontnomen.
Aanvrager heeft ten minste één nest volgens NVSW-regels gefokt en heeft kennisgenomen van de volgende bepalingen:
 • Het Fokkers- of dekreucertificaat wordt alleen verstrekt aan fokkers die honden fokken met een stamboom.
 • Het Fokkers- of dekreucertificaat wordt zonder waarschuwing ingetrokken wanneer een fokker zijn of haar reu ter beschikking stelt voor dekkingen waarvoor de FAC geen positief advies heeft afgegeven.
 • Het Fokkers- of dekreucertificaat wordt zonder waarschuwing ingetrokken wanneer een fokker zijn of haar teef laat dekken, zonder dat de FAC hiervoor een positief advies heeft afgegeven, ook al worden er voor het nest geen stambomen aangevraagd.
 • Het Fokkers- of dekreucertificaat moet elke vijf jaar opnieuw worden aangevraagd. Het bestuur behandelt elke aanvraag en doet binnen een maand na de aanvraag een aanbeveling tot verlenging dan wel intrekking.

Aanvraagformulier Fokkers- of dekreucertificaat: klik hier