Dekreuen stabijhoun openbaar

Op deze pagina staan de dekreuen waarvoor de eigenaren toestemming gegeven hebben om hun gegevens hier te publiceren.
Door op de naam van de reu te klikken wordt een blad geopend met meer informatie.

Als een reu vol zit, kunt u met uw muis op zijn naam gaan staan om te zien wanneer hij weer beschikbaar komt.
Let op: er kunnen nog dek-aanvragen in behandeling zijn. Een reu kan vrijkomen als een geplande dekking wordt afgezegd.

Voor de reu-eigenaren:
Mocht u een dekaanvraag krijgen van een fokker die géén lid is van de NVSW (bijvoorbeeld uit het buitenland of vanuit een andere rasvereniging), dan is het de bedoeling dat u contact opneemt met de Fok Advies Commissie van de NVSW.
Zo’n combinatie moet ook aan het NVSW-fokreglement voldoen. Een Stabijhoun-reu mag maximaal 10 geslaagde dekkingen wereldwijd doen, waarvan maximaal 8 in Nederland.
Voor alle dekkingen geldt dat er een positief advies moet zijn uitgebracht door de NVSW.Naam
filmpjeGeboren VaderMoederNHSBCDEDHDnbbaa

Abe-Dexter von der Oberrheinebene (Du)

13-06-17Borke Tibbe fan è Nije LeaneAemke-Bente vom Eichenberger-HofVDH 17/18300084vrij
A
Alde Leane - Prins Pluto fan'e (Bb)

05-05-17Sil-Pluto v. HummelstabijLutske Grietje fan'e Âlde Leane3082814drager
A300o

Âlde Leane -  Tjibbe Siep fan'e

09-04-20SiepOkki Harryette fan'e Âlde Leane3192448vrij
A32,50o

Âlde Leane - Tobias Siep fan’e

09-04-20SiepOkki Harryette fan'e Âlde Leane3192449vrij
A350o

Alwin

13-06-13AlgerWybke fan'e Blommetún2928248vrij
A280o

Auke

03-07-15RakkerDieke fan 'e Twellegeaster Buorren3010871vrij
A250o

Beantsje Hiem - Onne Tys út it

02-09-18Kerst Tys v.'t HondsdrafDiana Jetje út it Hounen Hûs3133740vrijvrijA32,50o

Bijgaarde v.d. Tjibbe

05-11-16Aldert Hajo fan'e Nije SwemmerJente Aagje fan'e Âlde Leane3063015vrij
A350o

Birrekoal - Dries uit dun

21-12-13Dries fan 'e Twellegeaster BuorrenFemke2948984drager
A300o

Birrekoal - Frits uit dun

31-01-19Bauke v.'t Vaertse HoekskeSilke uit dun Birrekoal3147272vrij
A32,50o

Blommetún - Bessel fan'e

06-09-11Miente Fedde fan'e Âlde LeaneDjessie fan'e Blommetún2853364vrij
A360o
volBlommetún - Foppe fan 'e

24-11-20Marrondales HesselMarrondales Geke3216954vrij
A400o
volBlommetún - Molle fan 'e

10-08-21Falko Jurre fen'e Griene BergenImke Bomke v. d'n Boktse Bimt3246256vrij
A22,50o

Boerenerf - Donum v. ut

29-05-18AlwinCita v. utBoerenerf3123983vrijvrijA300o

Bolke

23-06-13Molle v.h. ZandhiemFemke uit dun Birrekoal2928821vrij
A400o

Bomke

01-03-14Thorkel v.d. HouterdFrouke2955869vrij
A250o

Borre

23-06-13Molle v.h. ZandhiemFemke uit dun Birrekoal2928822drager
A32,50o

Bosschhagenwold - Thaco Hylke fan 't

29-09-15Arjen Hylke Út it SudenTryska-Bente fan 't Bosschagenwold3019868vrij
A37,50o

Brabantse Bont - Hirundo Hylke van ’t

23-05-17Barry Dobbe v.d. MollehoeveDieke Aukje fan è Nije Leane3084061vrij
A27,50o

Buiten de Waterpoort - Bruce v (Bb)

24-08-19Foeke Lobbe fan't Wapse HiemWiebke v. Buiten de Waterpoort3169733vrijvrijA30.00o

Buiten de Waterpoort - Jelle v

2-06-14AncoBarones Berber v. t. Brabantse Bont2969622vrij
A32,50o

Bûnte Lok - Yeppe fan it

05-02-22Aeldert Jilles van Holwerda SatheZaila Zuria fan it Bûnte Lok3264450vrij
A37,50o

Bûten Út - Hessel Gosse fân
02-06-21Gosse Its fan de FlintertunFenneke Inke fân Bûten Út3240174vrij
A350o

Buten Út Romke Bartelt fan

22-05-15Bartelt Boica fan de Moaie HôvingenFamke Inke fân Bûten Út3006886vrij
A300o

Buten Út - Tjalle Bartelt fan

22-05-15Bartelt Boica fan de Moaie HôvingenFamke Inke fân Bûten Út3006890vrij
A250o

Claeren Beecke - Tom v.d.

03-08-21Connor v. ut BoerenerfRowena Sil fan it Maerkelan3246699vrijvrijA27,50o

Colorful Castle's Jamie Fraser (Bb)

02-01-20Alwin fan è Grûn DollersFeia Siru Luna fan de Moaie Hôvingen3182447vrij
A32,50o

Douwetille - Myke fân de

09-05-19Barry Dobbe v.d. MollehoeveFân de Douwetille Byke3157794vrijvrijA22,500

Doxahoeve - Tibbe v.d.

11-05-19BomkeJeske v.'t Vaertse Hoekske3158865vrij
C250o

Duchesse de Hedwige - Bolt Maiko (Bb)

04-04-22Maiko Sjobbe Moaie HôvingenLune Snuf Duchesse de Hedwige3269966vrijvrijA200o

Dyn Neiste Freon - Manne Sil

16-10-17Sil-Pluto v. HummelstabijIka Roefke fan'e Âlde Leane3100205dragervrijA350o

Ebke

05-04-18Kerst Tys v.'t HondsdrafJifke v.d. Vronergeest3117845vrij
A380o

Edser

05-04-18Kerst Tys v.'t HondsdrafJifke v.d. Vronergeest3117846vrij
C12,50s

Eenhoornleijn - Graaf Govert vd

19-04-14JelleWietske Toeska v.d. Eenhoornleijn2962624vrij
A230o

Erf 't Elde - Romke Fabe v. (bb)

08-09-19Fabe Tys fan e Grûn DollersSylke Jelke v. Erf 't Elde3171501vrijvrijA27,50o
volFlip

23-07-19Doke-Thibo RohandinFrouke Yfke fân Bûten Út3166674vrijvrijA32,50o

Foksfamylje - Kastor fan 't

15-11-15Sibbe Chess fan it PolderhiemGeisha fan 't Foksfamylje3024780vrij
A350o

Foksfamylje - Melle Fabe fan 't

20-05-17Fabe Tjibbe út it SudenGeisha fan 't Foksfamylje3084159vrijvrijA27.50o

Fritske

23-07-19Doke-Thibo RohandinFrouke Yfke fân Bûten Út3166671vrijvrijC22,50o

Gradje
19-04-20SytzeBrechtsje v. Holwerda Sathe3193140vrij
C200o

Griene Bergen - Falko Jurre fen'e (Bb)

13-07-14Jurre Fledder út It Hounen HûsFemma Regina fen'e Griene Bergen3195468vrijvrijA
Grûn Dollers - Egbert Syb fan è

26-04-16Arno-Yanis vom Eichenberger-HofGoaitske Roefke fan'e Âlde Leane3042229rij
A27,50o

Grûn Dollers - Fabe Tys fan e (bb)

15-11-16Kerst Tys v.'t HondsdrafAkke fan 'e Grûn Dollers3063716vrij
A250o

Grûn Dollers - Foeke Tys fan e (Bb)

15-11-16Kerst Tys v.'t HondsdrafAkke fan 'e Grûn Dollers3063714vrij
A380o

Haersterwei - Nanne Koen fan de

20-03-17Koen Jelle fan'e Âlde LeaneKlaske-Diede fan de Haersterwei3076729vrij
A300o

Hengeler Hûs - Bauke Yoep v.h.

12-10-20Yoep Binke v. Holwerda SatheClaske Beertje v.d. Mollehoeve3210905vrijvrijA400o

Hollandse Hout - Guus Jurre v.'t. (Bb)


19-10-13Jurre Fledder út it Hounen HûsDieuwke Aitske v.'t Hollandse Hout2917108vrij
A350o
volHolwerda Sathe - Abe Jilles van (Bb)
06-09-17JillesOdina Fardou v. Holwerda Sathe3095607vrij
A380o

Holwerda Sathe - Alwin Jilles van (Bb)
06-09-17JillesOdina Fardou v. Holwerda Sathe3095608vrijvrijA400o

Holwerda Sathe - Douwe Epke v.

03-12-19EpkeYfke Liefke v. Holwerda Sathe3179662vrijvrijA32,50o

Holwerda Sathe - Eagle Sytze v.

26-06-20SytzeCilla Sinne v. Holwerda Sathe3200031vrij
A200o

Holwerda Sathe - Epke Sytze van

26-06-20SytzeCilla Sinne v. Holwerda Sathe3200029vrij
A300o

Holwerda Sathe - Foppe Hidde Siebe v. (Bb)
25-04-21Hidde Waldo út it Hounen HûsYfke Liefke v. Holwerda Sathe3233074vrijvrijA32,50o

Holwerda Sathe - Gauke Aeldert v. (Be)

05-05-21Aeldert Jilles v. Holwerda SatheMarrondales MaaikeLOSH 9202911vrijvrijB
 Holwerda Sathe - Hessel Merlijn v.
01-09-21Merlijn fan it Bûnte LokCilla Sinne v. Holwerda Sathe32350129vrijgr 1A37,50o

Holwerda Sathe - Yoep Binke van

25-01-17Binke fan de WettertoerLiefke Twadde fan it Liemerspoort3070148vrij
A37.50o

Hummelstabij v. - Oscar-Tibbe

21-03-12Oscar vd EenhoornleijnSterre fân de Nijstedter Feart2875288vrij
A300


Jelle (bb)

30-03-18Jelle fan de Fryske StrúnersDora Jetje út it Hounen Hûs3116726vrij
C17,50o

Jigs (Bb)

16-08-16Bartelt Boica fan de Moaie HôvingenTrias3054843vrij
A270o

Jitze

01-02-20Alwin fan è Grûn DollersLobke3216118vrijvrijA3500
volKoekoekswald - Kerst Fan t

15-12-15Ebert-Dapper fan de HaersterweiGeertje fan t Koekoekswald3027863vrij
A32,50o

Laifdevol Hoes - Basco Jouk v.'t

01-04-20AlbeJanneke Aagje fan'e Âlde Leane3191246vrij
A32,50o

Marnewetter - Bram Wycca fan it

08-02-21EpkeKatootje-Wycca fan it Marnewetter3223864vrijvrijC27.50o
volMarrondales - Tymon

25-02-19Youp Binke van Holwerda SatheWyke Bente van de Wagenschuur3150033vrij
A37,50o

Mearkelân - Sil Abe fan it

26-02-21Abe Jilles van Holwerda SatheMearke Sil fan it Polderhiem3227947vrijvrijC27,50s
volMelle (Bb)

11-03-21Foeke Lobbe fan't Wapse HiemNynke3227571vrij
A32,50o

Middelzee's Foppe Twarres

27-04-17Foppe Jippe fân Bûten ÚtMiddelzee's Elske Twarres3080441vrij
A250o

Middelzee's Hidde Twarres

23-12-13Sjouwke Jorne fân Bûten útPlien fân Fryske Komôf2948645vrij
A350o

Mildershoof - Boris Kaj v.

13-04-13Kaj v.'t Hooge HoltBolo v.d. Bijgaarde2919984drager
A280v

Moaie Hôvingen - Gijs Eko Walt fan de

25-09-12Anton Jelmer fan de Moaie HôvingenAiske Jidske Dibbe fan'e Âlde Leane2898560vrij
C350o
volMoaie Hôvingen Maiko Sjobbe fan de

28-05-17Friso Tjibbe Út it SudenEnny Doutzen fan de Moaie Hôvingen3085226vrij
A400o

Moaie Hôvingen - Nomme Hymke fan de
28-03-18Dytmer Rieme fan de Moaie HôvingenHyke Wiske fan de Moaie Hôvingen3116264vrijgr 1A360o

Moaie Hôvingen - Poppe Pom Peer fan de

29-07-21Maiko Sjobbe Moaie HôvingenMilomiss Northern Lights Tuuletar3246920vrij
A27,50o

Molenaars Hiem - Douwe Boyke fan't

04-10-11Boyke v.d. KwaakhoeveFamke fan't Fûgelhiem2856069vrij
A300o

Mollehoeve - Djibbe Lokke vd (Bb)

08-04-18Lokke Abe út it Hounen HûsBeertje Senna v.d. Mollehoeve3117964vrijvrijA32,50o

Mollehoeve - Drikus Lokke vd (Bb)

08-04-18Lokke Abe út it Hounen HûsBeertje Senna v.d. Mollehoeve3117963vrijvrijA350o

Mollehoeve - Enzo Alwin v.d.

06-03-20Alwin Jilles van Holwerda SatheCsaar Beertje v.d. Mollehoeve3189020vrijvrijA27,50o

Mollehoeve - Foeke Fedja v.d.

20-05-21FedjaCsaar Beertje v.d. Mollehoeve3235834vrijvrijA300o

Mollehoeve - v.d. Fyr Fedja

20-05-21FedjaCzaar Beertje v.d.Mollehoeve3235835vrijvrijA250o

Mollehoeve - Frits Fedja v.d.

20-05-21FedjaCsaar Beertje v.d. Mollehoeve3235836vrijvrijA350o

Morris

21-03-18SakeKendra of the Dutch Working Class3115134vrij
A380

volMuddehounen - Jop fan de

07-05-22Merlijn fan it Bûnte LokIetje fan de Muddehounen3275197vrij
A32,50o

Narcissenhof - Armin v. 't

17-05-21AnorroWieke3235988vrijvrijC201o

Nije Dei - Boike Tjerk fan de

24-09-18SytzeDoutzen3134592vrij
A300o

Nije Dei - Boike Tys fan de

24-09-18SytzeDoutzen3134591vrij
A200o

Peelhiem - Hoppe-Beau fan 't

07-11-15Abel Beau fan Dútser LânsdouweDibbe-Cilke fan't Peelhiem3023629vrij
A27,50o

Peelhiem - Jessie-Bram fan 't

27-02-17PeerDibbe-Cilke fan't Peelhiem3074032vrij
A32,50o

Rohandin - Doke-Thibo

7-10-16Doke vd Nesse OldekerkeJiske-Frodo Rohandín3059640vrij
A230o

Rohandín - Sil-Jari

16-12-13Body-Tico fan 't BosschagenwoldLinde-Jiske v. Hummelstabij2948944vrij
A350o

Ruyghe Boontjes - Tibbe Jaitze fan de

02-12-13JaitzeNoor fân Fryske Komôf2946679vrij
A330o

Schipperhofke - Sietse Zoolyx v 't (Be)

06-04-19Merlijn fan it Bûnte LokJanon van HummelstabijLOSH 1287717vrij
A
Senne

09-11-17Arno-Yanis vom Eichenberger-HofTammie

3102732

vrijvrijA22,50o

Swijnckel v.'t - Lubbe (Be)
28-04-20Chapeaux Noirs Frodo WobbeAyla Bente van de Wagenschuur3194318vrijvrijA
Siebe

25-03-15Bram Beike fan de BoskstêdeBesje fàn é Hoppemastaete2998897vrij
A32,50o

Staby Island - Hero of (Du)

12-04-17Abe of Staby IslandStaby's Proud Muki LuniiVDH 17/18300081vrij
B
Stardust In Your Eyes Dream Forest

17-02-19Hoppe-Beau fan 't PeelhiemBerber3149338vrij
A250o

Sudewyn - Skarlún Wiebe fan 'e

13-04-17FerryWinske Baike fan 'e Sudewyn3079729vrij
C200o

Sudewyn - Winske Jorre fan 'e
14-16-13Hollânske Nije Willem BaukeWarbere Meiske fan 'e Sudewyn2928039vrij
A37,50o

Sybe

20-01-16Sjouwke Jorne fân Bûten ÚtAukje fan è Grûn Dollers3031441vrij
A250o

Syp (bb)

29-03-21

Fabe Tjibbe út it SudenWietske fàn de Lytse Lauwers3230815vrijvrijA300o

Terpsehoek - Mika uit de
30-09-13SiriusTinka uit de Terpsehoek2940112vrij
A380o

Tibbe
20-04-17Fabe Tjibbe út it SudenBesje fàn é Hoppemastaete3080107vrij
A330o

Tibbe Heike

28-01-20FrodoHeike Jetje út it Hounen Hûs3184294vrij
A32,50o

Tredde Leane - Ymte Mees fan 'e

01-08-15YmteSil Yfke Dibbe fan 'e Tredde Leane3013642vrijvrijA350o

Trijebergje - Doeke-Nico fan 't

26-04-20Lûke Lotus fan de Moaie HôvingenFan 't Trijebergje Aukje-Indy3194293vrij
A22,50o

Trompeborgh - Karel Donder v.d.

28-04-10Lútsen Joppe v.d. EenhoornleijnHaitske v.d. Trompeborgh2792415vrij
C230o

Tsjibbe (Bb)

15-05-13Fledder fan de MuddehounenRinske Teuntje ut it Hounen Hûs2925187vrij
A350o

Út it Suden - Helmer Jelmer

07-09-14Anton Jelmer fan de Moaie HôvingenBregje Fenna Út it Suden2978708vrijvrijA400o

Út It Suden - Lobbe Its
08-02-17Its Abe Tibbe fan'e Âlde LeaneFroukje Lobke út it Suden3071580dragervrijA350o

Út it Suden - Melle Tjibbe

13-07-17JillesBregje Fenna Út it Suden3090818vrijvrijA250o

Vaertse Hoekske - Benji-Abe v.'t

21-02-18Bouke fan 'e Twellegeaster BuorrenMayke v.'t Vaertse Hoekske3112061vrij
A400o

Vaertse Hoekske - Jesse v.'t

17-11-15Aike Jesse v.d. SchaopdiekMayke v.'t Vaertse Hoekske3023358vrijvrijA250o
VolVaertse Hoekske - Storm-Jibbe v.'t

28-12-21Amer Jibbe v. t. Brabantse BontMoya v.'t Vaertse Hoekske3260752vrij
A300o

Vronergeest - Jouke v.d.

04-03-14Ebert-Dapper fan de HaersterweiDetsje2956621vrij
A300o

Wadehem - Durk v. (zwartschimmel)

27-09-13Ype Sjerk fân Bûten ÚtTwirre2944690vrij
A350o

Wagenschuur -Hylke Sir v.d.

28-12-12Sir Tievo v.d. EenhoornleijnSietske2908121vrij
A330o

Wapse Hiem - Jerre Lobbe fan 't (Be) (bb)25-04-18Siem Jerre fân Bûten útLobke Jetje ut it Hounen Hûs3120051vrij
B
Wapse Hiem - Wessel Kaije fan't  (Bb)

17-05-19Kaije Babbe fan't Wapse HiemLobke Jetje ut it Hounen Hûs3157535vrij
A32.50o
volWaterplaats - Diede Hope vd  (Bb)

10-03-20Memphis Trûdel v.d WaterplaatsLune Hope Duchesse De Hedwige3189210vrijvrijA32,50o

Waterplaats - Memphis Trûdel v.d.

07-11-14Mees uit de Kleine DommelvalleiAagje Hertsje v.d. Waterplaats2984581vrij
A400o

Wester

29-08-16Foppe Jippe fân Bûten ÚtMajka3055518vrijgr 1A250o

Wetter Spetters - Dew fan e

19-02-18Jelle v Buiten de WaterpoortAafke fan é Grun Dollers3111941vrij
A380o
volWetter Spetters - Escher fan è (bb)

13-07-18Kerst Tys v.'t HondsdrafAyke fan è Wetter Spetters3130252vrij
A400o

Wiebo

11-04-17Sibbe Chess fan it PolderhiemGiske fan't Foksfamylje3078480vrijvrijA27,50o
volWybke
29-03-21Fabe Tjibbe út it SudenWietske fân de Lytse Lauwers3230814vrijvrijA27,50o

Wylde See - Fenne Popke fan e

08-03-15Feike fan't FoksfamyljeDoutzen Sinne2996674vrij
A27,50o

Wytze
16-10-18Arno-Yanis vom Eichenberger-HofWybke fan 'e Blommetún3137365vrij
A350o

Zandhiem - Vrodo Slash vh  (Bb)

23-02-19Lune Bruno Duchesse de HedwigeFenna Rasja vh Zandhiem3149660vrij
A250o

Zonnehoeve - Atse21-01-19Dauwe Kjeld fan è Grûn DollersEva Saske Zonnehoeve3146779vrij
A32.50o

Zonnehoeve - Bessel

04-03-20Ime Mees fan de Moaie HôvingenEva Saske Zonnehoeve3188520vrij
A300o

Zonnehoeve - Wigert

27-10-17Barry Dobbe v.d. MollehoeveEva Saske Zonnehoeve3100803vrij
A360o

(bb) = bruin
(Bb) = bruinverervend