Vraag en antwoord

Met vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de afzonderlijke bestuursleden, u kunt zich echter ook tot het bestuur als geheel richten. Dit kan via bestuur@nvsw.nl. De vragen die op dit adres binnenkomen en de antwoorden daarop worden hieronder gepubliceerd.


Vraag: Op een Algemene Vergadering mag alleen worden gestemd door leden die daar aanwezig zijn. Er zijn echter diverse redenen te bedenken waarom mensen niet in staat zijn om te komen (bijvoorbeeld ziekte, een nest pups, buitenlandse leden). Waarom kan men als het om deze belangrijke zaken gaat geen machtiging afgeven of beter nog, via internet een stem uitbrengen? Dit moet toch technisch mogelijk zijn en is wel zo eerlijk naar iedereen die dit ras een warm hart toedraagt?

Antwoord: In de statuten is uitdrukkelijk opgenomen dat leden aanwezig ter vergadering stemrecht hebben en die moet het lid ook zelf uitbrengen (statuten art 11. 5). Het heeft dus niets met technische mogelijkheden te maken, of machtigingen. Het is uitgesloten door de statuten om op een andere manier te stemmen als zelf op de vergadering.


Vraag: Op de website van de Wetterhounvereniging staan alle stamboekgegevens van de Wetterhounen en hun voorouders vrijelijk ter inzage. Geen gegevens van de eigenaar, maar wel vermelding van de woonplaats. De eigenaren is niets gevraagd. Is dit wettelijk toegestaan in het kader van de wet op de privacy?

Antwoord: Het bestuur heeft de vraag aan de Raad van Beheer voorgelegd voor advies, deze schreef:
In verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is het niet zonder meer toegestaan gegevens aan derden te verstrekken. Bij persoonsgegevens denken de meeste mensen aan gegevens zoals: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, en dergelijke. Deze gegevens worden ook wel personalia genoemd. De term 'persoonsgegeven' is echter een veel ruimer begrip. Het betreft alle gegevens die herleidbaar (kunnen) zijn tot één individu. Gegevens van honden zelf vallen niet onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Honden zijn namelijk geen personen. De woonplaats van een eigenaar valt wel onder de wet bescherming persoonsgegevens.

mw mr. C.M. van Roon
Juridische Zaken


Vraag: De activiteiten met je hond worden altijd gehouden of in het Noorden of in het Westen. Dit is wel jammer want in het Oosten zitten ook veel eigenaren met Stabijs die zo'n wandeling met zijn allen ook wel leuk vinden. Zo ook de verjaardag van de vereniging hebben we niks van gemerkt, wel heel jammer, te ver weg. Hopelijk komen er in de nabije toekomst nog activiteiten waar we wel aan mee kunnen doen. Bv Zwemmen met de hond in Bredevoort?

Antwoord: Natuurlijk proberen we de activiteiten over het land te spreiden. Zeker de activiteiten van de JWC zijn vaak in het midden of in het oosten van het land.
De wandelingen worden eigenlijk altijd spontaan door leden georganiseerd, die het dan bij ons melden zodat we het op de agenda kunnen zetten. Niets let je, om dat ook zelf te doen, graag zelfs! Er zijn natuurlijk genoeg tips over hoe je dit kunt aanpakken. Ook als je meteen honden wilt laten inventariseren, dan kunnen daar afspraken over gemaakt worden.
Zwemmen met de hond in Bredevoort, klinkt geweldig!!