Overleden Wetterhounen

Swerre fan de Frije Wetters
14 jr, 8 mnd
* 06-11-2007 † 16-07-2022
NHSB 2679804 Eigenaar N. Pagen
Rozebottel's Wilhelm Hierronymus
12 jr, 1 mnd
* 03-06-2010 † 13-07-2022
NHSB 2797815 Eigenaar C.J.L. Ruiter
Baukebonne Mozes fan 'e Nije Swemmer
11 jr, 4 mnd
* 11-02-2011 † 20-06-2022
NHSB 2827428 Eigenaar J.G. Nijenhuis
Ika
13 jr, 7 mnd
* 02-11-2008 † 19-06-2022
NHSB 2726990 Eigenaar J. Boonstra
Teun v.d. Meiakkers
12 jr
* 20-05-2010 † 18-06-2022
NHSB 2796018 Eigenaar J.I. Oosterwoud
Goike v.'t Molenerf
13 jr, 6 mnd
* 25-11-2008 † 113-06-2022
NHSB 2729107 Eigenaar E. Kraaij-Daam
Amke Guusje Fenna fan De Bistefreon
12 jr, 5 mnd
* 14-12-2009 † 13-06-2022
NHSB 2775716 Eigenaar B.J.M. Elsman-Hendriks
Watse
3 jr, 9 mnd
* 30-08-2018 † 10-06-2022
NHSB 3133063 Eigenaar J.J. Leenhouwers
Pilgrim
11 jr, 3 mnd
* 06-03-2011 † 08-06-2022
NHSB 2830110 Eigenaar S.T. van der Woude
Kwazi fan De Gauster Hoppen
11 jr, 10 mnd
* 01-08-2010 † 01-06-2022
NHSB 2804885 Eigenaar E. Oord
Mûrdzjen Imke v. 't Buske
9 jr, 9 mnd
* 04-08-2012 † 24-05-2022
NHSB 2892487 Eigenaar B.M. Meuleman
Roef
10 jr, 11 mnd
* 09-06-2011 † 23-05-2022
NHSB 2844745 Eigenaar E.F.M. Jannink-Sträter
Kjille
11 jr, 1 mnd
* 06-03-2011 † 20-04-2022
NHSB 2830113 Eigenaar A. Burghgraef
Siebe
9 jr, 5 mnd
* 04-10-2012 † 01-04-2022
NHSB 2899478 Eigenaar F.H. Germs
Mynke Froukje v. Dijk en Waard
4 jr, 8 mnd
* 27-06-2017 † 09-03-2022
NHSB 3088626 Eigenaar J. Schoutens-Hogewoning
Andries Lieuwe fan De Bistefreon
12 jr, 2 mnd
* 14-12-2009 † 07-03-2022
NHSB 2775713 Eigenaar R.P. Krale
Brechtje Fenna fan De Bistefreon
10 jr, 2 mnd
* 23-12-2011 † 02-03-2022
NHSB 2865037 Eigenaar P.P.E. Bogaerts
Tjarda-Wopke v.d. Meiakkers
11 jr, 8 mnd
* 20-05-2010 † 17-02-2022
NHSB 2796024  Eigenaar J. Ouwehand-van Duijn
Baukje
11 jr, 3 mnd
* 02-11-2010 † 15-02-2022
NHSB 2816147 Eigenaar H. Verdiesen-Janssen
Romke
6 jr, 9 mnd
* 03-04-2015 † 23-01-2022
NHSB 3000133  Eigenaar C.M. Roza-van Maaren
Froukje
7 jr, 3 mnd
* 29-09-2014 † 17-01-2022
NHSB 2981134 Eigenaar E.C.W. Staas
Murkje Limka fan't Ruumels Hiem
9 jr, 3 mnd
* 20-09-2012 † 16-01-2022
NHSB 2897526  Eigenaar G. Kok